Ogłoszenie nr 500268017-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach: Usługa polegająca na najmie pokoi hotelowych dla NOSPR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url):

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa polegająca na najmie pokoi hotelowych dla NOSPR

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NOSPR/27/2018

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi polegającej na wynajmowaniu pokoi hotelowych jednoosobowych, dwuosobowych z osobnymi łózkami dla pracowników Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach wraz ze śniadaniem, po uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę cenach.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 55100000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1pkt.1 lit.a  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonawca jest hotelem, zaszeregowanym do kategorii 4 gwiazdek. Wykonawca charakteryzuje się wyjątkowo dobrą lokalizacją. Czas pracy artystów podzielony jest na próby i koncert, odbywa się w różnych porach dnia i wieczorem - odległość do miejsca pracy ma zasadnicze znaczenie. Sprawna obsługa wyspecjalizowana jest w przyjmowaniu dużych grup. Umiejscowienie, najwyższy standard, mają zasadnicze znaczenie dla wyboru tego hotelu, jak również to, że jest akceptowany przez artystów pracujących w NOSPR.

Rejestr zmian

Brak zmian.