PYTANIA I ODPOWIEDZI


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  „USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR”. Numer sprawy: NOSPR/3/2020

Pytanie 1.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór dokumentu przedstawiony w załączniku.
Odpowiedź 1.
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy czym jej treść zostanie określona z wybranym w postępowaniu wykonawcą, odpowiadającą zakresowi zleconych usług.


Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia umowy w większej liczbie egzemplarzy w przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum?
Odpowiedź 2.
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia umowy w większej liczbie egzemplarzy.


Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?
Odpowiedź 3.
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawcę na etapie składnia oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom.


Pytanie 4.
Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert?
Odpowiedź 4.
Zamawiający dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, bez podania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert.


Pytanie 5.
W sytuacji złożenia oferty przez konsorcjum, czy warunek dotyczący wykazu usług zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi usługę/usługi wykonane, na rzecz innego Zamawiającego, wspólnie przez spółki wchodzące w skład konsorcjum składającego obecnie ofertę?


Odpowiedź 5.
Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego wykazania 2 usług zgodnych z zapisami rozdziału VI pkt.2.3 SIWZ.
Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w  sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek, o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.


Pytanie 6.
Czy w wykazie wykonanych usług Wykonawca może przedstawić usługę wykonaną na rzecz jednego Zamawiającego, w ramach jednego kontraktu, obejmującą sprzątanie obiektów, których łączna powierzchnia wyniosła nie mniej niż 15.000 m2 ?
Odpowiedź 6.
W wykazie wykonanych usług Wykonawca nie może przedstawić usługi wykonanej na rzecz jednego Zamawiającego  ramach jednego kontraktu, obejmującej sprzątanie obiektów, których łączna powierzchnia wyniosła niemniej niż 15.000 m2.


Pytanie 7.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?
Odpowiedź 7.
Zamawiający zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Pytanie 8.
Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie?
Odpowiedź 8.
Zamawiający nie zezwala na zatrudnienie osób skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie innych umów niż umowa o pracę.


Pytanie 9.
Czy Zamawiający zezwoli na zatrudnienie na umowy zlecenie osób wykonujących prace dodatkowe, tj. mycie
okien czy pranie wykładzin, które ma się odbywać 2 razy w roku?
Odpowiedź 9.
Zamawiający nie zezwala na zatrudnienie osób skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie innych umów niż umowa o pracę.


Pytanie 10.
Dotyczy rozdz. VII pkt. 1 a)- Zamawiający pisze „Wykonawca składa formularz JEDZ na zadanie”, ale zamówienie nie jest podzielone na zadania.
Odpowiedź 10.
Zamawiający traktuje zamówienie na Usługę kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR jako 1 zadanie.


Pytanie 11.
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie złożone przez Wykonawcę o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym oraz nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń  Społecznych , w sytuacji gdy Wykonawca pomimo złożenia takiego wniosku o uzyskanie zaświadczeń przed Złożeniem oferty, nie uzyska do dnia wezwania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak posiadania ww. zaległości przez Wykonawcę, ze względu na COVID-19? Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię w powyższej sprawie i dopuścił taką możliwość: ,,(…) Chociaż umiejscowienie przepisu § 7 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów w treści tego aktu prawnego wskazuje, że dotyczy on tylko wykonawców zagranicznych, to jednak ze względu na wskazaną wyżej zasadę równego traktowania wykonawców, należy uznać, że również wykonawca krajowy, ma możliwość – w przypadku spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie – zastąpienia dokumentu oświadczeniem, na zasadach określonych  w § 7 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów, analogicznie jak wykonawca zagraniczny. Przyjęcie odmiennej interpretacji dyskryminowałoby podmioty krajowe, dla których powyższe uprawnienie nie wynika wprost z treści rozporządzenia ws. dokumentów. W konsekwencji, podmioty krajowe, zobowiązane do przedłożenia dokumentów, które są czasowo niewydawane przez urzędy i instytucje byłyby wykluczane z postępowań o zamówienie publiczne, podczas, gdy w będący w analogicznej sytuacji wykonawcy zagraniczni mogliby skorzystać z uprawnienia do złożenia oświadczenia, na zasadach określonych w § 7 ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów i ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.
Odpowiedź 11.
Zamawiający dopuści  oświadczenie złożone przez Wykonawcę o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym oraz nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie po ustaleniu przez  Zamawiającego i wykazaniu przez Wykonawcę, że zaistniałe w związku z pandemią COVID-19 okoliczności skutkują obiektywnie brakiem możliwości uzyskania wymaganego dokumentu przez wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży w postępowaniu ww. oświadczenie, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, czy rzeczywiście nie mógł uzyskać konkretnego dokumentu w danym urzędzie lub instytucji z tego powodu, że dokumentów z przyczyn wywołanych przez pandemię COVID-19 nie wydawano, co umożliwi ustalenie Zamawiającemu zasadność złożenia oświadczenia.

Rejestr zmian

Brak zmian.