PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  „USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR”. Numer sprawy: NOSPR/3/2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z zapytaniem Wykonawcy wniesionym w dniu w dniu 07.07.2020 r.,  09.07.2020 r., oraz 10.07.2020 r. do postępowania  NOSPR/3/2020 Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.
Zamawiający wymaga, aby środki czystości były antypoślizgowe. Wobec tego prosimy potwierdzenie, że wymóg antypoślizgowości dotyczy środków do konserwacji podłóg zależności od rodzaju powierzchni.
Odpowiedź 1.
Zamawiający potwierdza że, wymóg antypoślizgowości dotyczy środków do konserwacji podłóg w zależności od rodzaju powierzchni.

Pytanie 2.
Zamawiający w SIWZ w pkt 31. Środki higieniczne opisał parametry wymaganych produktów. Jednocześnie Zamawiający wymaga: „Środki czystości: papier toaletowy, ręczniki papierowe ZZ, ręcznik papierowy w rolce, mydło w płynie, muszą posiadać oznakowanie ekologiczne: typu Ecolabel, FSC, PEFC, Nordic Swan lub równoważny. W wym. środki czystości posiadające etykiety ekologii powinny posiadać parametry zgodne zapisami w tabeli powyżej”. W związku z tym zapisem prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści w/w środki posiadające oznakowanie ekologiczne, o parametrach najbardziej zbliżonych do opisanych w tabeli, w  sytuacji, gdy zmianie ulegnie karta techniczna tych produktów zawierająca szczegółowe parametry. Jest to niezależne od Wykonawcy, ponieważ za dokumenty techniczne produktów odpowiada producent.
Odpowiedź 2.
W przypadku gdy zmianie ulegnie karta techniczna produktów, których wykonawca użył do realizacji zamówienia a które w wyniku zmiany nie będą posiadały parametrów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu inny produkt posiadający oznakowanie ekologiczne typu Ecolabel, FSC, PEFC, Nordic Swan lub równoważny, spełniające opisane wymagania.

Pytanie 3.
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie doczyszczania posadzek? Jeżeli tak,  z jaką częstotliwością mają być wykonywane te czynności?
Odpowiedź 3.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 4 do siwz Rozdział II pkt 14. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania obiektu w stałej czystości. Sprzątanie winno być dokonywane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz dziennie. Posadzki mają być utrzymane w czystości w zależności od natężenia ruchu i potrzeby. Pojęcie „doczyszczanie” zawiera się w zbiorze „utrzymania obiektu w stałej czystości”.
Ponadto „doczyszczanie” może nastąpić w przypadku opisanym w pkt IV opisu przedmiotu zamówienia Wystąpienie warunków wpływających na zwiększenie stopnia zanieczyszczenia, nasilenie ruchu użytkowników, niekorzystne warunki atmosferyczne.

Pytanie 4.
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do dezynfekcji rąk? Jeżeli tak:
a)prosimy o doprecyzowanie czy i  jakie dozowniki na środki do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający? Prosimy o wskazanie producenta tych dozowników.
b)prosimy o wskazanie jakie ilości preparatu do dezynfekcji rąk są wymagane?
Odpowiedź 4.
Środki do dezynfekcji rąk zapewni Zamawiający.

Pytanie 5.
Prosimy o potwierdzenie, prawidłowego toku rozumowania wykonawcy w zakresie liczby osób i etatów poprzez wskazanie, że zatrudniając personel na umowę o prace na w wymiarze ½ etatu wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia 32 osoby w ślad za zapisem siwz.
Odpowiedź 5.
Zamawiający w pkt I pkkt 2 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wskazał:
„Wykonawca skieruje do realizacji usługi sprzątania osoby zatrudnione na umowę o pracę, nie karane – co najmniej 16 pracowników. Dopuszcza się zatrudnienie większej liczby osób w niepełnym wymiarze czasu pracy pod warunkiem, że każdy z nich będzie zatrudniony co najmniej na ½ etatu a łączna liczba pełnych etatów nie będzie mniejsza niż 16.” Przy założeniu że wykonawca zamierza zatrudnić cały personel w wymiarze ½ etatu minimalna liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia wynosi 32 osoby.

Pytanie 6.
Czy listę obecności, na którą mają się wpisywać pracownicy przy wejściu na teren obiektu i po jego opuszczeniu przygotowuje Zamawiający?
Odpowiedź 6.
Listę obecności pracowników skierowanych do realizacji zamówienia przygotowuje Wykonawca.

Pytanie 7.
Odnosząc się do zapisów załącznika nr 4 do siwz (opis przedmiotu zamówienia) pkt III ust. 1, drobne prace naprawcze, prosimy o doprecyzowanie zapisu usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących, jakie usterki i jakie remonty Zamawiający ma na uwadze oraz o jakiej skali. Wykonawca musi prawidłowo ocenić kwalifikacje pracownika, aby wykonał wskazany zakres prac?
Odpowiedź 7.
Odnosząc się do zapisów załącznika nr 4 do siwz (opis przedmiotu zamówienia) pkt III ust. 1, dotyczącym usuwania usterek oraz wykonywania remontów bieżących Zamawiający rozumie w szczególności:  drobne prace stolarskie i ślusarskie, drobne prace hydrauliczne, wymiana przepalonych żarówek, świetlówek i starterów, wymiana przepalonych bezpieczników, drobne naprawy elektryczne, przemalowanie/odświeżenie ścian itp. Zamawiający nie jest w stanie określić zamkniętego katalogu prac związanych z  usuwaniem usterek i bieżących remontów.

Pytanie 8.
Odnosząc się do zakresu prac dotyczących utrzymania zimowego prosimy o potwierdzenie, że urządzenie
takie jak np. odśnieżarka zostanie zapewniona przez Zamawiającego i przekazana pracownikowi wykonawcy
na czas realizacji usługi?
Odpowiedź 8.
Zamawiający potwierdza że udostępni urządzenie do odśnieżania i łopatę do śniegu.

Pytanie 9.
Prosimy o wskazanie terminów remontów oraz określenie ich skali, z uwagi na obowiązek sprzątania po  remontach bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Odpowiedź 9.
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć prac remontowych w trakcie trwania realizacji umowy.

Pytanie 10.
Prosimy o potwierdzenie, że środki do dezynfekcji powierzchni Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt, który ma zostać wliczony w cenę usługi sprzątania obiektu?
Odpowiedź 10.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz opisie przedmiotu zamówienia w pkt 23.Całość prac związanych z utrzymaniem czystości ma odbywać się przy użyciu przez Wykonawcę własnego sprzętu i środków czyszczących, konserwujących i zapachowych. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, pielęgnacyjnych, zapachowych, worków na śmieci, zawieszek do WC, mydła w płynie, płynu do naczyń, papieru toaletowego i ręczników papierowych. Środki do dezynfekcji rąk, związane z obecną sytuacją epidemiczną, zapewnia Zamawiający.

Pytanie 11.
Prosimy o informację przez jaki okres Wykonawca ma przeprowadzać dezynfekcję, czy będzie on  równoznaczny z ogłoszeniem i odwołaniem stanu epidemii w zawiązku występowaniem wirusa SAR-COV-2, czy do momentu odwołania tych czynności przez Zamawiającego?
Odpowiedź 11.
Okres prowadzenia dezynfekcji jest równoznaczny z ogłoszeniem i odwołaniem stanu epidemii.

Pytanie 12.
Prosimy potwierdzenie, że zmiany w wynikające ze zmiany przypisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za prace i minimalnej stawki godzinowej zostaną wprowadzone w terminie wejścia tych zmian w życie?
Odpowiedź 12.
Zasady waloryzacji wynagrodzenia zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 6 istotnych postanowieniach umowy w §15 Klauzule waloryzacyjne.

Pytanie 13.
Zamawiający opisując w SIWZ warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej użył określenia ”wykonał lub wykonuje usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia”, proszę o doprecyzowanie co  Zamawiający rozumie przez usługi o tożsamym zakresie?
Odpowiedź 13.
Pod pojęciem usługi tożsamej Zamawiający rozumie usługę polegającą na sprzątaniu/kompleksowym utrzymaniu czystości obiektu o powierzchni 15.000 m2 o wartości usługi nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.

Rejestr zmian

Brak zmian.