PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR”. Numer sprawy: NOSPR/3/2020


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z zapytaniem Wykonawcy wniesionym w dniu 09.07.2020 r. do postępowania o zamówienie – NOSPR/3/2020 Zamawiający udziela odpowiedzi:


Pytanie 1.
Prosimy o potwierdzenie, że od dnia uruchomienia umowy, usługa będzie wykonywana w pełnym zakresie, a co za tym idzie, wykonawca otrzyma pełną wartość ryczałtu wskazanego w formularzu ofertowym w ujęciu miesięcznym?
Odpowiedź 1.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Zamawiający nie może potwierdzić konieczności wykonywania usługi w pełnym zakresie od dnia 12 września 2020 r. Ewentualne ograniczenia (wyłączenia) sprzątanych powierzchni będą przedmiotem odrębnych negocjacji z wybranym w postępowaniu Wykonawcą – w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć czy taka konieczność zaistnieje.


Pytanie 2.
Zamawiający wskazuje w załączniku nr 4 do siwz, opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 6 projekt umowy, możliwość wyłączenia powierzchni, skutkujące proporcjonalnym pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jaki jest maksymalny poziom włączeń przewidziany przez Zamawiającego w okresie zamówienia?
Pragniemy nadmienić, że zapis w obecnym brzmieniu narusza przepisy prawa w zakresie art. 29 ust. 1, 2 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na nieokreśleniu minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co w konsekwencji nie pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty.
Co więcej zmiana umowy jest dopuszczalna o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Skuteczny i zgodny z prawem opis klauzuli dot. zmiany, w tym ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, wymaga więc „jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres”. Załącznik nr 6 do siwz, projekt umowy par.14 ust.2 w obecnym brzmieniu, dopuszcza dowolne ograniczenie zamówienia. Tym samym par. 14 ust. 2 projektu umowy nie stanowi klauzuli, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, gdyż nie spełnia wymogu, co do jednoznacznego opisu zakresu zmiany. Dopuszczalna wielkość zmiany jest nieograniczona, co narusza wymogi ww. klauzuli, a nadto stanowi przejaw nadużycia prawa podmiotowego (prawa do kształtowania postanowień umownych) przysługujących Zamawiającemu.
Mając powyższe na uwadze wskazuję, że podtrzymanie przez Państwa decyzji o pozostawieniu brzmienia zapisów umowy o ograniczeniu wielkości zamówienia bez określenia jego minimalnego lub maksymalnego poziomu, w świetle prawa jest interpretowane jako częściowe wypowiedzenie umowy. Faktyczne znaczenie czynności ograniczanie, stanowi rezygnację z identyfikowalnych i zamkniętych elementów zakresu zobowiązania umownego. Tym samym część kontraktu utraciłaby zarówno dla Państwa jak i dla Wykonawcy zasadniczy cel i znaczenie oraz sens gospodarczy, dla którego umowa została zawarta. Biorąc pod uwagę brak wielkości ograniczenia, nie ma również wątpliwości, że taka zmiana nie stanowi korekty wielkości zamówienia dopuszczalnej w ramach zwykłych stosunków gospodarczych i akceptowanych Prawem zamówień publicznych.
W wyroku z dnia 13 września 2005 r., V Ca 1110/04 (zob. m. in. w KIO 2135/13; KIO 2136/13; KIO 2163/13; KIO 298/11, KIO/1756/10) Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił uwagę, że „wykonawcy, przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. W zależności od wielkości zamówienia dostawca może wprowadzić określone rabaty. Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości (...) zamówienie w pewnym minimalnym zakresie. Dlatego też sąd uznał, że zapisy projektu umowy winny być zmodyfikowane w taki sposób, aby dostawca, stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać, co najmniej określoną część zamówionej ilości towaru”. Co do zasady umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na czas oznaczony, a cechą takich umów jest ich trwałość rozumiana w ten sposób, że przepisy Pzp nie przewidują możliwości dowolnego rozwiązywania takich umów zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę. Jeżeli taka umowa jest wykonywana należycie, to powinna obowiązywać do upływu terminu jej wykonywania. W wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r., KIO 24/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest trwałość, rozumiana w ten sposób, że ustawa nie przewiduje możliwości dowolnego rozwiązywania tego stosunku przez żadną ze stron. Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, iż wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość opłat oraz inne parametry finansowe, a także przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania umowy), jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć, przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane.”. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła również, że z przepisów Pzp nie wynika zakaz stosowania przepisów kodeksu cywilnego w przypadku postanowień umowy dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy. „Ustawodawca w Pzp nie przewidział odrębnej kompleksowej regulacji dotyczącej wcześniejszego zakończenia umowy i zezwolił w tym zakresie na odnoszenie się do przepisów Kodeksu cywilnego. Ustawodawca w art. 145 ust. 1 Pzp przewidział jedynie szczególny przypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji, gdy realizacja zamówienia przestała leżeć w interesie publicznym.”. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Odwołujący słusznie kwestionował warunek zastrzeżony jedynie na rzecz zamawiającego, że „Zamawiający uprawniony jest do wcześniejszego wypowiedzenia Umowy przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a przy tym „Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy przez Zamawiającego.”. Wykonawca musi mieć pewność - wynikającą z oszacowania kosztów i zysków, opartych na założeniu świadczenia usługi przez przewidziany w umowie czas - rentowności tego kontraktu, przy zdefiniowanym przynajmniej minimalnym gwarantowanym zakresie tego zamówienia.”. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, „zastrzeżenie bezwarunkowej możliwości 3 miesięcznego wypowiedzenia przez zamawiającego danego rodzaju umowy - nie jest dopuszczalne, z punktu widzenia osiągnięcia celów, którym służą umowy realizacyjne zamówień publicznych i bez ustalenia zasad rozliczeń z tym związanych. Sytuacja taka może spowodować, iż ustalone ceny oferty, mimo, że rentowne przy założeniu 36 miesięcznego okresu realizacji umowy, mogą się okazać przynoszące stratę, gdyby zamawiający zdecydował się wypowiedzieć umowę np. po 6-cio miesięcznym okresie jej obowiązywania.”. Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że „Na uwagę zasługiwała też argumentacja odwołującego, że postanowienie o możliwości dowolnego rozwiązania umowy może stanowić instrument nacisku, np. w celu dokonywania niekorzystnych dla wykonawcy zmian umowy (…).” oraz że „Nieuprawnione zawężanie dostępu do zamówienia – poprzez działania zamawiającego bezpośrednie, lub o skutku równoważnym, jak stwarzanie nadmiernego ryzyka podjęcia się danego zamówienia - muszą być uznane za zaprzeczające wytycznym art. 29 ust. 2 P.z.p., że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Mogą bowiem mieć wpływ na wynik postępowania, który zawsze jest pochodną ilości złożonych ofert i proponowanych cen za zrealizowanie zamówienia.”. Mając na uwadze powyższe prosimy o wprowadzenie zapisów określających w precyzyjny sposób maksymalną wielkość ograniczenia zamówienia np. o 20% w okresie zamówienia, przy założeniu przekazania informacji Wykonawcy z co najmniej 60-cio dniowym wyprzedzeniem.
Odpowiedź 2.
Zamawiający informuje, iż usługa będzie świadczona w zakresie nie mniejszym niż 30 % powierzchni budynku. Ewentualne ograniczenia - wyłączenia sprzątanych powierzchni będą przedmiotem odrębnych negocjacji z wybranym w postępowaniu Wykonawcą – w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W związku z powyższym załącznik nr 6 do SIWZ § 14 pkt 2 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie: „Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy korzystne dla Zamawiającego, na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w tym wynikających z działania Siły Wyższej, jak również wynikających z ograniczeń w działalności NOSPR wynikających z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a polegające na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego. Usługa będzie świadczona w zakresie nie mniejszym niż 30 % powierzchni budynku. Ewentualne ograniczenia, w tym wyłączenia sprzątanych powierzchni będą przedmiotem odrębnych negocjacji z Wykonawcą – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.”


Pytanie 3.
Mając na uwadze konieczność zapewniania w ramach usługi stałej obsady osobowej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i możliwość wystąpienia włączeń wraz z ograniczeniem wartości zamówienia, prosimy o dodanie zapisów w umowie, określających, zasady ograniczenia usługi i ich maksymalny poziom oraz terminu przekazania informacji o wyłączeniu wykonawcy. Proponujemy co najmniej 60 –cio dniowe wyprzedzenie.
Odpowiedź 3.
Usługa będzie świadczona w zakresie nie mniejszym niż 30 % powierzchni budynku. Ewentualne ograniczenia - wyłączenia sprzątanych powierzchni będą przedmiotem odrębnych negocjacji z wybranym w postępowaniu Wykonawcą – w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Zamawiający nie widzi możliwości wskazania minimalnego okresu w jakim przekaże informację o ograniczeniu świadczenia usługi. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub innego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób, w tym osób realizujących usługę, konieczność ograniczenia świadczenia usługi może wystąpić nagle.


Pytanie 4.
Jakie elektronarzędzia Wykonawca ma zapewnić pracownikowi gospodarczemu? Bardzo ważne jest, aby był to katalog zamknięty, jednolity dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu np. wiertarka udarowa, wkrętarka, piła elektryczna, strug, szlifierka kątowa, opalarka itp?
Odpowiedź 4.
Wykonawca zapewni pracownikowi gospodarczemu wiertarkę udarową z akcesoriami, wkrętarkę akumulatorową z akcesoriami, szlifierkę kątową z akcesoriami.


Pytanie 5.
Prosimy o informację dotyczyć liczby zmywarek, do których wykonawca ma dostarczać środki (tabletki, sól, nabłyszczasz)?
Odpowiedź 5.
Zamawiający nie przewiduje obsługi przez wykonawcę zmywarek oraz używania środków do zmywarek – w tym zakresie Zamawiający dokona zmiany w Załączniku nr 4 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


Pytanie 6.
Prosimy o potwierdzenie, że zmywarki będą uruchomiane raz dziennie, na zakończenie pracy?
Odpowiedź 6.
Zamawiający nie przewiduje obsługi przez wykonawcę zmywarek oraz używania środków do zmywarek– w tym zakresie Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 4 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Ogłoszenie o zamówieniu - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR - NOSPR/3/2020 - Pytania i odpowiedzi część 4
[ Zmodyfikowano: 2020-07-21 15:07:10 przez Jacek Bąk]

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR”. Numer sprawy: NOSPR/3/2020


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z zapytaniem Wykonawcy wniesionym w dniu 09.07.2020 r. do postępowania o zamówienie – NOSPR/3/2020 Zamawiający udziela odpowiedzi:


Pytanie 1.
Prosimy o potwierdzenie, że od dnia uruchomienia umowy, usługa będzie wykonywana w pełnym zakresie, a co za tym idzie, wykonawca otrzyma pełną wartość ryczałtu wskazanego w formularzu ofertowym w ujęciu miesięcznym?
Odpowiedź 1.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Zamawiający nie może potwierdzić konieczności wykonywania usługi w pełnym zakresie od dnia 12 września 2020 r. Ewentualne ograniczenia (wyłączenia) sprzątanych powierzchni będą przedmiotem odrębnych negocjacji z wybranym w postępowaniu Wykonawcą – w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć czy taka konieczność zaistnieje.
Pytanie 2.
Zamawiający wskazuje w załączniku nr 4 do siwz, opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 6 projekt umowy, możliwość wyłączenia powierzchni, skutkujące proporcjonalnym pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jaki jest maksymalny poziom włączeń przewidziany przez Zamawiającego w okresie zamówienia?
Pragniemy nadmienić, że zapis w obecnym brzmieniu narusza przepisy prawa w zakresie art. 29 ust. 1, 2 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na nieokreśleniu minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co w konsekwencji nie pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty.
Co więcej zmiana umowy jest dopuszczalna o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Skuteczny i zgodny z prawem opis klauzuli dot. zmiany, w tym ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, wymaga więc „jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres”. Załącznik nr 6 do siwz, projekt umowy par.14 ust.2 w obecnym brzmieniu, dopuszcza dowolne ograniczenie zamówienia. Tym samym par. 14 ust. 2 projektu umowy nie stanowi klauzuli, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, gdyż nie spełnia wymogu, co do jednoznacznego opisu zakresu zmiany. Dopuszczalna wielkość zmiany jest nieograniczona, co narusza wymogi ww. klauzuli, a nadto stanowi przejaw nadużycia prawa podmiotowego (prawa do kształtowania postanowień umownych) przysługujących Zamawiającemu.
Mając powyższe na uwadze wskazuję, że podtrzymanie przez Państwa decyzji o pozostawieniu brzmienia zapisów umowy o ograniczeniu wielkości zamówienia bez określenia jego minimalnego lub maksymalnego poziomu, w świetle prawa jest interpretowane jako częściowe wypowiedzenie umowy. Faktyczne znaczenie czynności ograniczanie, stanowi rezygnację z identyfikowalnych i zamkniętych elementów zakresu zobowiązania umownego. Tym samym część kontraktu utraciłaby zarówno dla Państwa jak i dla Wykonawcy zasadniczy cel i znaczenie oraz sens gospodarczy, dla którego umowa została zawarta. Biorąc pod uwagę brak wielkości ograniczenia, nie ma również wątpliwości, że taka zmiana nie stanowi korekty wielkości zamówienia dopuszczalnej w ramach zwykłych stosunków gospodarczych i akceptowanych Prawem zamówień publicznych.
W wyroku z dnia 13 września 2005 r., V Ca 1110/04 (zob. m. in. w KIO 2135/13; KIO 2136/13; KIO 2163/13; KIO 298/11, KIO/1756/10) Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił uwagę, że „wykonawcy, przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. W zależności od wielkości zamówienia dostawca może wprowadzić określone rabaty. Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości (...) zamówienie w pewnym minimalnym zakresie. Dlatego też sąd uznał, że zapisy projektu umowy winny być zmodyfikowane w taki sposób, aby dostawca, stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać, co najmniej określoną część zamówionej ilości towaru”. Co do zasady umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na czas oznaczony, a cechą takich umów jest ich trwałość rozumiana w ten sposób, że przepisy Pzp nie przewidują możliwości dowolnego rozwiązywania takich umów zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę. Jeżeli taka umowa jest wykonywana należycie, to powinna obowiązywać do upływu terminu jej wykonywania. W wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r., KIO 24/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest trwałość, rozumiana w ten sposób, że ustawa nie przewiduje możliwości dowolnego rozwiązywania tego stosunku przez żadną ze stron. Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, iż wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość opłat oraz inne parametry finansowe, a także przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania umowy), jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć, przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane.”. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła również, że z przepisów Pzp nie wynika zakaz stosowania przepisów kodeksu cywilnego w przypadku postanowień umowy dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy. „Ustawodawca w Pzp nie przewidział odrębnej kompleksowej regulacji dotyczącej wcześniejszego zakończenia umowy i zezwolił w tym zakresie na odnoszenie się do przepisów Kodeksu cywilnego. Ustawodawca w art. 145 ust. 1 Pzp przewidział jedynie szczególny przypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji, gdy realizacja zamówienia przestała leżeć w interesie publicznym.”. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Odwołujący słusznie kwestionował warunek zastrzeżony jedynie na rzecz zamawiającego, że „Zamawiający uprawniony jest do wcześniejszego wypowiedzenia Umowy przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a przy tym „Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy przez Zamawiającego.”. Wykonawca musi mieć pewność - wynikającą z oszacowania kosztów i zysków, opartych na założeniu świadczenia usługi przez przewidziany w umowie czas - rentowności tego kontraktu, przy zdefiniowanym przynajmniej minimalnym gwarantowanym zakresie tego zamówienia.”. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, „zastrzeżenie bezwarunkowej możliwości 3 miesięcznego wypowiedzenia przez zamawiającego danego rodzaju umowy - nie jest dopuszczalne, z punktu widzenia osiągnięcia celów, którym służą umowy realizacyjne zamówień publicznych i bez ustalenia zasad rozliczeń z tym związanych. Sytuacja taka może spowodować, iż ustalone ceny oferty, mimo, że rentowne przy założeniu 36 miesięcznego okresu realizacji umowy, mogą się okazać przynoszące stratę, gdyby zamawiający zdecydował się wypowiedzieć umowę np. po 6-cio miesięcznym okresie jej obowiązywania.”. Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że „Na uwagę zasługiwała też argumentacja odwołującego, że postanowienie o możliwości dowolnego rozwiązania umowy może stanowić instrument nacisku, np. w celu dokonywania niekorzystnych dla wykonawcy zmian umowy (…).” oraz że „Nieuprawnione zawężanie dostępu do zamówienia – poprzez działania zamawiającego bezpośrednie, lub o skutku równoważnym, jak stwarzanie nadmiernego ryzyka podjęcia się danego zamówienia - muszą być uznane za zaprzeczające wytycznym art. 29 ust. 2 P.z.p., że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Mogą bowiem mieć wpływ na wynik postępowania, który zawsze jest pochodną ilości złożonych ofert i proponowanych cen za zrealizowanie zamówienia.”. Mając na uwadze powyższe prosimy o wprowadzenie zapisów określających w precyzyjny sposób maksymalną wielkość ograniczenia zamówienia np. o 20% w okresie zamówienia, przy założeniu przekazania informacji Wykonawcy z co najmniej 60-cio dniowym wyprzedzeniem.
Odpowiedź 2.
Zamawiający informuje, iż usługa będzie świadczona w zakresie nie mniejszym niż 30 % powierzchni budynku. Ewentualne ograniczenia - wyłączenia sprzątanych powierzchni będą przedmiotem odrębnych negocjacji z wybranym w postępowaniu Wykonawcą – w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W związku z powyższym załącznik nr 6 do SIWZ § 14 pkt 2 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie: „Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy korzystne dla Zamawiającego, na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w tym wynikających z działania Siły Wyższej, jak również wynikających z ograniczeń w działalności NOSPR wynikających z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a polegające na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego. Usługa będzie świadczona w zakresie nie mniejszym niż 30 % powierzchni budynku. Ewentualne ograniczenia, w tym wyłączenia sprzątanych powierzchni będą przedmiotem odrębnych negocjacji z Wykonawcą – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.”
Pytanie 3.
Mając na uwadze konieczność zapewniania w ramach usługi stałej obsady osobowej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i możliwość wystąpienia włączeń wraz z ograniczeniem wartości zamówienia, prosimy o dodanie zapisów w umowie, określających, zasady ograniczenia usługi i ich maksymalny poziom oraz terminu przekazania informacji o wyłączeniu wykonawcy. Proponujemy co najmniej 60 –cio dniowe wyprzedzenie.
Odpowiedź 3.
Usługa będzie świadczona w zakresie nie mniejszym niż 30 % powierzchni budynku. Ewentualne ograniczenia - wyłączenia sprzątanych powierzchni będą przedmiotem odrębnych negocjacji z wybranym w postępowaniu Wykonawcą – w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Zamawiający nie widzi możliwości wskazania minimalnego okresu w jakim przekaże informację o ograniczeniu świadczenia usługi. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub innego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób, w tym osób realizujących usługę, konieczność ograniczenia świadczenia usługi może wystąpić nagle.
Pytanie 4.
Jakie elektronarzędzia Wykonawca ma zapewnić pracownikowi gospodarczemu? Bardzo ważne jest, aby był to katalog zamknięty, jednolity dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu np. wiertarka udarowa, wkrętarka, piła elektryczna, strug, szlifierka kątowa, opalarka itp?
Odpowiedź 4.
Wykonawca zapewni pracownikowi gospodarczemu wiertarkę udarową z akcesoriami, wkrętarkę akumulatorową z akcesoriami, szlifierkę kątową z akcesoriami.
Pytanie 5.
Prosimy o informację dotyczyć liczby zmywarek, do których wykonawca ma dostarczać środki (tabletki, sól, nabłyszczasz)?
Odpowiedź 5.
Zamawiający nie przewiduje obsługi przez wykonawcę zmywarek oraz używania środków do zmywarek – w tym zakresie Zamawiający dokona zmiany w Załączniku nr 4 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 6.
Prosimy o potwierdzenie, że zmywarki będą uruchomiane raz dziennie, na zakończenie pracy?
Odpowiedź 6.
Zamawiający nie przewiduje obsługi przez wykonawcę zmywarek oraz używania środków do zmywarek– w tym zakresie Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 4 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.