PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR”. Numer sprawy: NOSPR/3/2020


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z zapytaniem Wykonawcy do postępowania NOSPR/3/2020 - Zamawiający udziela odpowiedzi:


Pytanie 1:
W Formularzu oferty należy zaznaczyć, że Wykonawca jest : Spółdzielnią socjalną, Zakładem pracy chronionej, Zakładem aktywizacji zawodowej lub inne. W warunkach udziału w postępowanie nie były przedstawione wymogi w tym zakresie, czy zatem należy rozumieć, że uzupełnienie tej informacji jest jedynie w celach informacyjnych dla Zamawiającego ?
Odpowiedź 1:
Informacja potrzebna jest Zamawiającemu wyłącznie w celach sprawozdawczych.

Pytanie 2:
W Formularzu oferty należy podać nr rachunku bankowego i Zamawiający odwołuje się do pkt VI ppkt 9, ale nie ma takiego w w dokumencie oferty.
Odpowiedź 2:
W Formularzu ofertowym nastąpił błąd pisarski, należy zignorować powyższy zapis.

Pytanie 3:
Wnoszę o wykreślenie w par.4 ust.3,4 Umowy słowa ,,pełną’’.
Odpowiedź 3:
Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozumieniu art. 38 ustawy PZP.

Pytanie 4:
Wnoszę o modyfikację par.4 ust.5 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników wykonawcy w trakcie realizacji umowy’’.
Odpowiedź 4:
Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozumieniu art. 38 ustawy PZP.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający przewiduje sankcje określone w par.9 ust.2 pkt. lit.j Umowy w sytuacji, gdy Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie zagwarantuje osób niepełnosprawnych tj. przedstawi zgłoszenie do Urzędu Pracy o zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych’?
Odpowiedź 5:
§ 9 istotnych postanowień umownych zawiera katalog kar umownych.

Pytanie 6:
Wnoszę o modyfikację par.6 ust.12 Umowy, w zakresie: ,, W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm.
Odpowiedź 6:
Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozumieniu art. 38 ustawy PZP.

Pytanie 7:
Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.9 Umowy co najmniej o 50% ze względu na ich wygórowaną wysokość.
Odpowiedź 7:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 8:
Wnoszę o wykreślenie w par.9 ust.4 Umowy drugiego i trzeciego zdania. W szczególności podstawa do wykreślana zapisu wynika z art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Odpowiedź 8:
Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozumieniu art. 38 ustawy PZP.

Pytanie 9:
Wnoszę o wprowadzenie do par.9 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’.
Odpowiedź 9:
Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozumieniu art. 38 ustawy PZP.

Pytanie 10:
Wnoszę o wprowadzenie do par.14 Umowy, zapisu zgodnego z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, znowelizowanego poprzez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
Odpowiedź 10:
Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozumieniu art. 38 ustawy PZP.

Pytanie 11:
Wnoszę o modyfikację par.15 ust.1 pkt.2 Umowy, w zakresie: ,, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę’’
Odpowiedź 11:
Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozumieniu art. 38 ustawy PZP.

Pytanie 12:
Wnoszę o wprowadzenie do par.15 Umowy, zapisu: ,, Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust.1 będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia.
Odpowiedź 12:
Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozumieniu art. 38 ustawy PZP.

Rejestr zmian

Brak zmian.