PYTANIA – ODPOWIEDZI

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NOSPR/16/2017

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR

Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga zatrudnienia 2 osób wskazanych przez niego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

a/ czy w/w osoby będą przejęte na podstawie zapisów 23’ Kodeksu Pracy?

b/ Czy w/w osoby są osobami niepełnosprawnymi ? Jeżeli tak, to proszę o podanie stopnia niepełnosprawności w/w osób wraz z informacją do kiedy dane osoby mają ważne orzeczenie lekarskie potwierdzające daną kwalifikacją grupy inwalidzkiej.

Odp. nr 1a:

Osoby nie będą przejęte z art. 23’ Kodeksu Pracy.    

Odp. nr 1 b:

Tak. Osoby mają orzeczenie lekarskie potwierdzające daną kwalifikację grupy inwalidzkiej.

Pytanie nr 2: Zgodnie z zapisami  pkt. 8.6 SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą m.in. Wykazu urządzeń technicznych – załącznik nr 5 do SIWZ oraz Wykazu ilości osób-etatów – załącznik nr 10 do SIWZ przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Powyższe załączniki (informacje w nich zawarte) stanowią podstawę oceny w kryterium oceny ofert, a te nie mogą być ocenianie odrębnie w stosunku do każdego z wykonawców składających ofertę wspólną (np. odrębnie dla każdego z członków konsorcjum). Ocenie podlega Wykonawca a nie członkowie konsorcjum odrębnie. Art. 23 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych – precyzuje, iż przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1 (tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę zapisów SIWZ na obowiązek dołączenia do oferty przetargowej jednego załącznika nr 10 oraz jednego załącznika nr 5 w przypadku gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 3: Prosimy o zrezygnowanie z wymogu dołączenia do oferty przetargowej opłaconej polisy wyszczególnionej w pkt. 8.1 b SIWZ przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem określonym w pkt.8.6 SIWZ. Zgodnie z pkt. 7.1 SIWZ Zamawiający dopuszcza spełnianie warunków udziału określonych w art.22 ust.1 ustawy łącznie.

Odp. 2 i 3:

a. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w pkt. 8.6 polegająca na wykreśleniu części zdania po słowach „… do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy” zakończone kropką.

Dokumenty, które należy przedłożyć w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22 a ustawy,       określa pkt. 8.8. SIWZ.

b. Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ polegająca na wykreśleniu w pkt. 8.8  na końcu zdania litery „l”, pozostaje: „… oraz dodatkowo z pkt. 8.1 lit.: a, c. „

Pytanie nr 4: Prosimy o rezygnację z wymogu przedłożenia Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SIWZ przez podwykonawcę. Oświadczenie to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w myśli art. 24 ust. 1 pkt.23 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt. 11 składa Wykonawca a nie podwykonawca.

Pytanie nr 5 : Prosimy o rezygnację z wymogu przedłożenia do oferty przetargowej przez podwykonawców oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ, z uwagi na fakt iż podwykonawca badany jest tylko pod kątem przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu a nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu winien spełniać wykonawca który może polegać na zasobach innych podmiotów.

Odp. nr 4 i 5:

Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ polegająca na wykreśleniu w pkt. 8.9 lit. d), polegającą na wykreśleniu w treści literki „a” oraz „l” , pozostaje: „…Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 lit.: c, d, e, f, g, k,…”

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2017-07-12

Rejestr zmian

Brak zmian.