PYTANIA – ODPOWIEDZI

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NOSPR/18/2018

USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY LUDZI I MIENIA W SIEDZIBIE NOSPR

 

ZESTAW NR 1:

 

Pytanie nr 1: Czy przedmiot zamówienia obejmuje usługi monitorowania poprzez podłączenie systemów alarmowych zainstalowanych w obiekcie Zamawiającego do Stacji monitorowania Wykonawcy?

Odp. nr 1: Nie obejmuje.

 

Pytanie nr 2: Czy przedmiot zamówienia obejmuje podjazdy grup interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia?

Odp. nr 2: Nie obejmuje.

 

Pytanie nr 3: Odnośnie posterunku III funkcjonującego w czasie pracy kasjerek NOSPR, czy Wykonawca dobrze rozumie, iż w dni robocze ochrona świadczona jest przez 11 godzin a w „dni koncertowe” nie będące dniami roboczymi pół godziny przed i po otwarciu kas?
Prosimy o doprecyzowanie ile godzin ma być świadczona ochrona w „dni koncertowe” nie będące dniami roboczymi?

Odp. nr 3: Czas pracy obejmuje również czas koncertu ok. 1,5 godziny.

 

Pytanie nr 4: Proszę o podanie ilości koncertów planowanych w soboty, niedziele i święta w okresie realizacji zamówienia, bądź podanie ilości „dni koncertowych” nie przypadających w dni robocze w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to konieczne aby Wykonawcy mogli  obliczyć ilość roboczogodzin dla posterunku III funkcjonującego poza dniami roboczymi także w „dni koncertowe”.

Odp. nr 4:  Średnia ilość koncertów w tygodniu wynosi 5, w sezonie artystycznym, średnia obejmuje również niedziele, soboty i święta.

 

Pytanie nr 5: Proszę o podanie przybliżonej ilości planowanych koncertów aby Wykonawcy mieli możliwość obliczyć ilość roboczogodzin dla posterunku IV mobilnego funkcjonującego podczas koncertów.

Odp. nr 5: Szczegóły Załącznik nr 3 SIWZ pkt. 10.

 

ZESTAW NR 2:

 

Pytanie nr 1: Zamawiający na spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymaga wskazania co najmniej 3 osób posiadających min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania budynkiem „Schneider Elektric oraz dodatkowo co najmniej 3 osób posiadających min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemu przeciw pożarowego „Schrack”, prosimy o udzielenie odpowiedzi czy osoby te muszą dodatkowo spełniać kryteria kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z warunkami postępowania?

Odp. nr 1: Wymogi związane z ilością pracowników i ich uprawnieniami szczegółowo zostały opisane w SIWZ pkt. VII ppkt. 7.4.

 

Pytanie nr 2: Zamawiający na spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymaga wskazania co najmniej 3 osób posiadających min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania budynkiem „Schneider Elektric oraz dodatkowo co najmniej 3 osób posiadających min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemu przeciw pożarowego „Schrack”, prosimy o udzielenie informacji czy wraz z listą dedykowanych pracowników, Wykonawcy zobligowani są do złożenia stosownych certyfikatów potwierdzających umiejętność obsług i przeszkolenia z  wskazanych systemów?

Odp. nr 2: Obowiązuje Załącznik nr 9 do SIWZ.

 

Pytanie nr 3: Jakie warunki musi spełnić podmiot udzielający szkolenia w zakresie obsługi systemu zarządzania budynkiem „Schneider Elektric oraz systemu przeciw pożarowego „Schrack?

Odp. nr 3: Podmiot udzielający szkolenia nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę osób biorących udział w zamówieniu zgodnie dołączoną do oferty listą, jeżeli tak to w jakim zakresie lub procencie?

 

Odp. nr 4: Zamawiający nie ingeruje w organizację pracy wykonawcy.

 

Pytanie nr 5: Zamawiający na spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymaga wykazania się doświadczeniem okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia - Wykonywaniem usługi polegającej na ochronie fizycznej obiektów użyteczności publicznej o wartości usługi nie mniejszej niż 500.000,- zł netto

Prosimy o doprecyzowanie poniższego zapisu:

- czy usługi tożsame tzn. usługa realizowana przez KWALIFIKOWANYCH pracowników ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej?

Odp. nr 5 (część I): Tak.

- czy wartość KAŻDEJ usługi powinna wynosić nie mniej niż 500.000 zł netto czy jest to kwota ŁĄCZNA dla wszystkich 3 usług?

Odp. nr 5 (część II): Tak, każdej. SIWZ  pkt. VII ppkt. 7.5. brak zapisu w treści – „łącznie”. Wprowadzono zmianę do SIWZ pkt. VII, ppkt. 7.5.

 

Prosimy także  o doprecyzowanie postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia umownego – zapisy § 4 ustęp 3a) w zakresie:

a)   w jakim terminie wykonawca może złożyć wniosek o waloryzację,

b)   w jakim terminie wniosek ten zostanie rozpatrzony przez zamawiającego,

c)   czy zmiana wynagrodzenia nastąpi od momentu zmiany przepisów bezpośrednio wpływających na tę zmianę oraz

d)   czy wartość zwaloryzowanego wynagrodzenia zrekompensuje wzrost wszystkich udokumentowanych  przez wykonawcę kosztów, związanych ze zmianami legislacyjnymi mającymi bezpośredni wpływ na wzrost kosztów realizacji umowy?

 

Odp. nr 5 (część III): Termin złożenia wniosku, zakresu wprowadzonych zmian, wzrostu kosztów –  zależy od Wykonawcy.

 

Rozpatrzenie wniosku o waloryzację zależy od jego treści i terminu złożenia.

Zamawiający zweryfikuje prawidłowość naliczonej wartości zwaloryzowanego wynagrodzenia w zakresie udokumentowanym przez wykonawcę.

 

ZESTAW NR 3:

Pytanie nr 1. W związku z warunkiem udziału w postępowaniu wymienionym w pkt. VII.7.7, tj.:

„Wykonawca ma wdrożony system zarządzania jakością i go stosuje”

Prosimy o informację czy wystarczające jest aby ww. warunek w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj.- Konsorcjum został spełniony tylko przez jednego z członków Konsorcjum (np. Lider Konsorcjum)?

Odp. nr 1: Tak

 

Pytanie nr 2: W związku z warunkiem udziału w postępowaniu wymienionym w pkt.VII.7.4 SIWZ, tj.: „- co najmniej 3 osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania budynkiem „Schneider Electric”.

- co najmniej 3 osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze w obsłudze systemu przeciw pożarowego „Schrack”.”

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu.

Odp. nr 2 (część I): Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany warunków udziału w postępowaniu.

 

W zakresie usługi zgodnie z opisem przedstawionym przez Zamawiającego w złączniku nr 3 w zakresie usługi nie ma obsługi ww. systemu a jedynie jego monitoring/ dozór sygnałów otrzymywanych z ww. systemów przez pracownika ochrony tj.:

 

„Do zadań pracownika ochrony będzie należeć:

a) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych:

-  Monitorowanie pracy Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS).

-  Monitorowanie pracy systemu alarmu pożarowego (Systemu Sygnalizacji Pożaru).

-  Monitorowanie pracy dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

-  Monitorowanie pracy systemu kontroli dostępu.

-  Monitorowanie pracy systemu sygnalizacji włamania i napadu.

-  Monitorowanie pracy systemu telewizji dozorowej CCTV.

-  Nadzór nad systemem alarmowo-przyzywowym.”

 

Obsługa ww. systemu należy do upoważnionych służb technicznych Zamawiającego, którym pracownik ochrony powinien jedynie zgłaszać sygnały pochodzące z ww. systemów. Uważamy za bezpodstawne żądanie przez Zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu dysponowanie ww. osobami.

Odp. nr 2 (część II):  Zamawiający określa wymogi i potrzeby zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp.

 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający jego indywidualnym potrzebom oraz adekwatne do nich warunki udziału w postępowaniu, które są dla wszystkich wykonawców jednakowe.   

 

Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu i wprowadzenie do umowy zapisów, które zobowiążą Wykonawcę do odpowiedniego przeszkolenia swoich pracowników w zakresie zasad monitorowania i dozoru ww. systemów.

 

Odp. nr 2 (część III): Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany warunków udziału w postępowaniu.

 

Pytanie nr 3: W związku z zapisem pkt. VII.7.4 SIWZ, tj.:

„- co najmniej 3 osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania budynkiem „Schneider Electric”.

- co najmniej 3 osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze w obsłudze systemu przeciw pożarowego „Schrack”.”

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby ww. systemy obsługiwali pracownicy ochrony?

Odp. nr 3 (część I): Wymogi związane z ilością pracowników i ich uprawnieniami szczegółowo zostały opisane w SIWZ pkt. VII ppkt. 7.4.

 

Jeżeli tak to prosimy również o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem „obsługa” ww. systemów?

Odp. nr 3 (cześć II): „Obsługa” czyli wykonywanie pracy związanej z działaniem urządzeń.

 

Na czym dokładnie ma polegać obsługa ww. systemów przez pracowników ochrony? Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia.

Odp. nr 3 (część III): na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

 

Pytanie nr 4: W związku z zapisem w pkt.VII.7.4 SIWZ, tj.:

„- co najmniej 3 osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania budynkiem „Schneider Electric”.

- co najmniej 3 osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze w obsłudze systemu przeciw pożarowego „Schrack”.”

Prosimy o informację i wyjaśnienia na jakiej podstawie Zamawiający wymaga 3 letniego doświadczenia u ww. pracowników?

 

Odp. nr 4 (część I): Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający jego indywidualnym potrzebom oraz adekwatne do nich warunki udziału w postępowaniu, które są dla wszystkich wykonawców jednakowe.   

 

Czy nie wystarczające będzie np. roczne doświadczenie?

Odp. nr 4 (część II): Nie będzie wystarczające jest roczne doświadczenie.   

 

Ponadto prosimy o wyjaśnienia dlaczego Zamawiający wymaga doświadczenia na konkretnych systemach tj. „Schneider Electric” oraz „Schrack”? Przecież istnieje na rynku wiele producentów systemów zarządzania budynkiem oraz systemów przeciwpożarowych, a ich obsługa/dozór i monitorowanie co do zasady jest taka sama. Uważamy to za duże zawężenie i bezpodstawne ograniczenie konkurencji traktujące w uprzywilejowanej pozycji Wykonawcę obecnie wykonującego usługę.

Odp. nr 4 (część III): Budynek NOSPR został wyposażony w wymienione systemy przez wykonawcę, który budował siedzibę.

 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający jego indywidualnym potrzebom oraz adekwatne do nich warunki udziału w postępowaniu, które są dla wszystkich wykonawców jednakowe.   

 

Pytanie nr 5: Wnosimy o określenie zasad spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną. Czy warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione łącznie? W SIWZ brak takiej informacji w związku z czym prosimy o ich określenie.

Odp. nr 5: Tak mogą,  jeśli są zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzp.

 

Pytanie nr 6: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie badał istnienie podstaw do wykluczania wobec podwykonawców?

Odp. nr 6 (część I):Tak zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzp.

 

Prosimy o informacje jakie dokumenty dot. podwykonawców Wykonawca ma dołączyć do oferty?

Odp. nr 6 (część II): Pkt. XI – Podwykonawstwo  - SIWZ.

 

Pytanie nr 7: W związku z pojęciem:

 

„2. Deklarowana, dobowa (tzn. w ciągu 24 godzin), ilość pracowników, liczona w pełnych etatach, stanowiąca standardową obsadę, w dniu roboczym, na 4 posterunkach - razem-            20%”

 

Prosimy o wyjaśnienia co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem?

Odp. nr 7 (część I): Informacja stanowi kryterium oceny.

 

Zgodnie z „Uwagą” w pkt. XIX ppkt 19.1. Ilości osób/pracowników wymienionych w pkt. 2 oraz pkt. 3 dotyczą wyłącznie obsady posterunków, nie należy wliczać osoby pełniącej funkcję „koordynatora ochrony”.

 

Czy chodzi o ilość pracowników, którzy w ciągu doby dobę pełnią służbę?

Odp. nr 7 (część II): Informacja stanowi kryterium oceny

 

Zgodnie z „Uwagą” w pkt. XIX ppkt 19.1. Ilości osób/pracowników wymienionych w pkt. 2 oraz pkt. 3 dotyczą wyłącznie obsady posterunków, nie należy wliczać osoby pełniącej funkcję „koordynatora ochrony”.

 

W celu lepszego zrozumienia pojęcia podajemy abstrakcyjny przykład struktury usługi w ciągu 1 doby w dniu roboczym:

I zmiana 7-15 - 1 osoba

II zmiana 15- 23 – 1 osoba

III zmiana 23- 7 – 1 osoba

 

i czy w tej sytuacji i przy tych przykładowych założeniach Wykonawca ma podać liczbę: 3 osoby (oczywiście przy spełnieniu wymogu, iż osoby te będą zatrudnione na pełny etat).

 

Prosimy o wyjaśnienia na powyższym przykładzie.

Odp. nr 7 (część III): Informacja stanowi kryterium oceny.

 

Jednocześnie prosimy o informację czy w dowolności Wykonawcy jest zaplanowanie zmianowości i organizacji pracy na obiekcie, a Zamawiający w nią nie ingeruje (oczywiście przy spełnieniu wymogu, iż osoby będą zatrudnione na pełny etat).

Odp. nr 7 (część IV): Zamawiający nie ingeruje w organizację pracy wykonawcy.

 

Pytanie nr 8: W związku z pojęciem:

 

„Deklarowana ilość pracowników - ogółem, liczona w pełnych etatach – wynikająca z obsady 4 posterunków-            20%”

Prosimy o wyjaśnienia co Zamawiający dokładnie rozumie pod tym pojęciem?

Odp. nr 8 (część I): Informacja stanowi kryterium oceny

 

Zgodnie z „Uwagą” w pkt. XIX ppkt 19.1. Ilości osób/pracowników wymienionych w pkt. 2 oraz pkt. 3 dotyczą wyłącznie obsady posterunków, nie należy wliczać osoby pełniącej funkcję „koordynatora ochrony”.

 

Z opisu przedmiotu zamówienia wynika obsada jaką powinien zapewnić Wykonawca.

 

Na podstawie opisu Wykonawca jako profesjonalny podmiot świadczący usługi ochrony jest w stanie wyliczyć średniomiesięczną liczbę godzin wypracowywaną przez pracowników ochrony. Na postawie tych wyliczeń Wykonawca określa ilość etatów wynikających z usługi. Nie jest to jakieś „widzi mi się” Wykonawcy lecz wynik wprost wynikający z podzielenia średniej ilości godzin do wypracowania na obiekcie przez liczbę 168 (godziny wynikające z pełnego etatu).

 

Prosimy również o weryfikację jak Zamawiający będzie kontrolował deklarowaną ilość pracowników liczoną w pełnych etatach podaną w ofercie przez Wykonawcę aby zapobiec nadużyciom przez wybranego Wykonawcę w tym zakresie.

Odp. nr 8 (część II) Załącznik nr 2 - § 3.

 

Pytanie nr 9: Prosimy o informację czy „Koordynator” ma być dedykowany pod ten obiekt i stale przebywać na obiekcie?

Odp. nr 9 (część I): Złącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2

 

Jeżeli tak to prosimy o informację w jakich godzinach ma przebywać na obiekcie?

Odp. nr 9 (część II): W godzinach pracy Zamawiającego.

 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby koordynatorem była osoba nadzorująca pracę ochrony również na innych pobliskich obiektach obsługiwanych przez Wykonawcę dla innych Zamawiających?

Odp. nr 9 (część III): Nie. Złącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2

 

Pytanie nr 10: W związku z zapisem:

 

„2. Zamawiającemu przysługiwać będzie z tytułu zaistniałych zaniedbań kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy ustalonego zgodnie z postanowieniami § 4 pkt. 5 (od kwoty brutto).”

 

Wnosimy o określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ zaniedbania”- prosimy o dokładne określenie „zaniedbań”, za które Zamawiający będzie mógł naliczyć karę.

 

Jednocześnie wnosimy o obniżenie ww. kary  do 1-5 % wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy (w zależności od rodzaju przewinienia). Wskazujemy iż tak restrykcyjne ukształtowanie poziomu kar nawet uwzględniając adhezyjny charakter umowy przetargowej stanowi naruszenie art. 3531  kc oraz art. 484 par. 2 kc oraz art. 5 kc w zw. z art. 14 i 139 ustawy Pzp poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie pozycji zamawiającego w stosunku do wykonawcy, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, polegające na przyznaniu zamawiającemu kar umownych za naruszenia, które są  niezależne od skali, okoliczności i przyczyn uchybienia,  występują nawet w przypadku, gdy po stronie zamawiającego nie powstanie żadna szkoda, co stanowi uprawnienie rażąco nieproporcjonalne i za daleko idące w stosunku do przesłanek skorzystania z tego uprawnienia. Kary umowne zastrzeżone przez zamawiającego pozwalają mu nie tylko na pokrycie ewentualnych szkód, ale przede wszystkim na sfinansowanie znacznej części zamówienia przez wykonawcę, prowadzać do wzbogacenia zamawiającego i zachwiania ekwiwalentności świadczeń w umowach o charakterze wzajemnym.

Odp. nr 10: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany SIWZ.

 

Pytanie nr 11: W związku z zapisem:

 

„Wykonawca skieruje do realizacji usługi ochrony osoby sprawne fizycznie i intelektualnie, w wieku przedemerytalnym, nie karane, nie figurujące w Krajowym Rejestrze Karnym.”

Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza udział w realizacji usługi osoby posiadające stopień niepełnosprawności?

Odp. nr 11: Tak, spełniające wymogi stawiane przez Zamawiającego – Załącznik nr 3.

 

Pytanie nr 12: Prosimy o dopuszczenie do udziału w usłudze osoby posiadające wiek emerytalny.

Odp. nr 12: Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3.

 

Pytanie  nr 13: Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia np. Konsorcjum- każdy z członków powinien posiadać uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w pkt. VII.7.3 SIWZ.

Odp. nr 13:  Zgodnie z przepisami Pzp.

 

Pytanie nr 14: Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego obu stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach.

 

Odp. nr 14: Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości wypowiadania umów . Jedynie w przypadku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy zawiera art. 145 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

Przepis art. 145 Pzp uprawnia zamawiającego do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie, gdy interes publiczny przemawia za tym, jednakże w sytuacji, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Należy zauważyć, że co do zasady umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na czas oznaczony, a cechą takich umów jest ich trwałość rozumiana w ten sposób, że przepisy Pzp nie przewidują możliwości dowolnego rozwiązywania takich umów zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę. Jeżeli taka umowa jest wykonywana należycie, to powinna obowiązywać do upływu terminu jej wykonywania.

 

Pytanie nr 15: Wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych oraz postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie tj. postanowień w brzmieniu:

 

1) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

 

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

 

3) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

 

4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązków publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

 

5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit c wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

 

6) Za wyjątkiem sytuacji, o  której mowa w ust. 1 lit a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b i c.

 

7) Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Odp. nr 15: Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie wynikającym z art. 142 ust. 5 Pzp, po udokumentowaniu podstawy wzrostu kosztów w zgodzie z obowiązującymi ustawami.

 

Pytanie nr 16: W związku z wymogiem zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy prosimy o informację czy każda roboczogodzina ma być wypracowywana na umowę o pracę? Czy zamawiający dopuści aby osoby posiadające umowę o pracę posiadały również umowy zlecenia? tj. – czy godziny ponad normatyw godzin wynikający z etatu na umowę o pracę mogą być realizowane w oparciu o umowy zlecenia? Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odp. nr 16: Złącznik nr 3 – Umowa o pracę – Tak. Umowa zlecenia – Nie. Czas ponadnormatywny – Zamawiający nie wnika w organizację pracy Wykonawcy. Obowiązują przepisy Prawa pracy.

 

Pytanie nr 17: W związku z wymogiem zatrudnienia na umowę o pracę prosimy o potwierdzenie, iż w sytuacjach wyjątkowych, nagłych jak np. choroba, wypadek lub w przypadku absencji urlopowej, chorobowej- zamawiający dopuści realizację usługi przez osoby wykonujące usługę na podstawie umowy zlecenia. Wskazujemy, iż takie ograniczenie naraża wykonawcę na negatywne konsekwencje z przyczyn od niego niezależnych, bowiem pomimo podjęcia wszelkich możliwych prób zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w nagłych sytuacjach może się to okazać niemożliwe.

Odp. nr 17: Obowiązują przepisy Prawa pracy.

 

ZESTAW NR 4:

 

Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia wykazu osób w liczbie co najmniej 26 osób, w tym:

- minimum 20 osób kwalifikowanych wykonujących bezpośrednio usługę ochrony,

- minimum 3 osoby z 3 letnim doświadczeniem w obsłudze systemu zarządzania budynkiem,

- minimum 3 osoby z 3 letnim doświadczeniem w obsłudze systemu przeciwpożarowego,

- 1 osobę pełniącą rolę koordynatora

prosimy o weryfikację ilości osób, które ma wykazać Wykonawca. Czy jest to 26 osób czy 27 osób? Skąd wynika różnica? Gdzie w zapisach jest pomyłka?

Odp. nr 1: Wymogi związane z ilością pracowników i ich uprawnieniami szczegółowo zostały opisane w SIWZ pkt. VII ppkt. 7.4.  - 26 osób plus 1 osoba koordynator.

 

Pytanie nr 2: Proszę o informację czy wszystkie osoby wymienione w VII 7.4 SIWZ wykonują bezpośrednio usługę?

Odp. 2 (część I): Wymogi związane z ilością pracowników i ich uprawnieniami szczegółowo zostały opisane w SIWZ pkt. VII ppkt. 7.4

 

W odniesieniu do osób wymienionych w pkt. VII 7.4 odnośnik drugi oraz trzeci (tj. „co najmniej 3 osoby…”)  prosimy o informację czy osoby te powinny bezpośrednio wykonywać usługę ochrony?

Odp. 2 (część II): Wymogi związane z ilością pracowników i ich uprawnieniami szczegółowo zostały opisane w SIWZ pkt. VII ppkt. 7.4

 

Czy oprócz wymaganego doświadczenia powinny posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

Odp. nr 2 (część III): Wymogi związane z ilością pracowników i ich uprawnieniami szczegółowo zostały opisane w SIWZ pkt. VII ppkt. 7.4

 

Pytanie nr 3: W związku z zapisem VII 7.4 SIWZ:

„co najmniej 20 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, bezpośrednio wykonujących czynności związane z ochroną, posiadającymi wymagane uprawnienia tj. są pracownikami ochrony fizycznej wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego(…)”

 

Wnosimy o wykreślenie zapisu: „kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego”. Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego zajmuje się: montażem, elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz eksploatacją, konserwacją i naprawami w miejscach ich zainstalowania (np. systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej, systemu kontroli dostępu, urządzenia transmisji alarmów), montażem urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacją konserwacją naprawami i ich awaryjnym otwieraniem w miejscach zainstalowania (np. urządzenie do przechowywaniu wartości: szafy, sejfy, skrytki, itp.). Ponadto pracownik zabezpieczenia technicznego uprawniony jest do opracowywania planu ochrony w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie; organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego. Wykonywanie usług opisanych w przedmiocie zamówienia może być realizowane przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w zakresie usługi opisanej w SIWZ brak czynności wymagających posiadania ww. uprawnień. Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu.

Odp. nr 3: Zamawiający nie widzi powodu zmiany SIWZ ani wykreślenia zapisu.

 

Pytanie nr 4: W związku z zapisem:

„Wykonawca przedłoży zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę stosowania w prowadzonej działalności systemów zarządzania jakością, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.”

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu np. o certyfikat ISO w zakresie certyfikacji: ochrona osób i mienia.

Odp. nr 4: Tak, lub inne równoważne.

 

Pytanie nr 5: dotyczy kryterium ,,deklarowana ilość pracowników - ogółem, liczona w pełnych etatach, - wynikająca z obsady 4 posterunków”.

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę wykazu co najmniej 26 osób, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w związku z czym prosimy o informację czy zadeklarowana liczba w kryterium może być mniejsza niż liczba wymagana przez Zamawiającego tj. 26 osób.

Odp. nr 5 (część I): Zamawiający określił precyzyjnie warunki udziału w postępowaniu, które są dla wszystkich wykonawców jednakowe.   

 

Czy Wykonawca może zdeklarować zatrudnienie mniejszej liczby osób niż wymagana do wykazania liczba osób w wykazie osób? Prosimy o wyjaśnienia w tym zakresie.

Odp. nr 5 (część II): Zamawiający określił precyzyjnie warunki udziału w postępowaniu, które są dla wszystkich wykonawców jednakowe.   

 

Prosimy również o informację czy w tym kryterium Wykonawca może uwzględnić również osoby, które będą w gotowości u Wykonawcy w sytuacji zajścia zdarzeń tj. zwolnienie lekarskie, urlop?

Odp. nr 5 (część III): Zamawiający określił precyzyjnie warunki udziału w postępowaniu, które są dla wszystkich wykonawców jednakowe.   

 

Jeżeli tak, proszę o podanie maksymalnej liczby takich pracowników jaką wykonawca może przyjąć do tego kryterium.

Odp. nr 5 (część IV): Informacja stanowi kryterium oceny

 

Zamawiający precyzyjnie określił warunki udziału w postępowaniu  i kryteria oceny, które są dla wszystkich wykonawców jednakowe.

 

Pytanie nr 6: Zamawiający podaje że min. 1 osoba na zmianie powinna posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Czy zamawiający będzie wymagał w na potwierdzenie posiadanej umiejętności przez pracownika ochrony żąda dostarczenia przed podpisaniem umowy odpowiedniego?

Odp. nr 6: Zamawiający nie określił takiego warunku.

 

Pytanie nr 7: dot. posterunku nr II- prosimy o informację czy w soboty, niedzielę i święta posterunek ten jest obstawiany jednoosobowo?

Odp. nr 7: Tak.

 

Pytanie nr 8: dot. zapisów:

„III – posterunek jednoosobowy – kasy wejście główne – w czasie pracy kasjerek NOSPR, ochrona i zabezpieczenie środków pieniężnych, dni robocze od 9.30 do 20.30, w soboty, niedziele i święta – „dni koncertowe”, pół godziny przed i po otwarciu kas.”

 

Prosimy o podanie  następujących informacji:

a) prosimy o podanie szacunkowej średniomiesięcznej ilości przewidywanych dla tego posterunku godzin w soboty, niedziele i święta- „dni koncertowe”.

Odp. nr 8: Zgodnie z Załącznikiem nr 3 pkt. 10. Koncert trwa średnio 1,5 godziny.

 

b)  prosimy o podanie szacunkowej średniomiesięcznej ilości godzin dla tego posterunku.

Odp. nr 8:  Pół godziny przed otwarciem, pół godziny po zamknięciu kas plus czas koncertu, średnio 1,5 godziny.

 

c) prosimy o informacje czy ten posterunek jest obsadzany w poniedziałek (kasa jest zamknięta)?

Odp. nr 8  Średnia ilość dni koncertowych wynosi 5 dni w tygodniu.

 

d)  prosimy o informacje jak posterunek jest obsadzany w soboty – z informacji na stronie Zamawiającego wynika, że w sobotę kasa jest czynna w godzinach 10,00-20.00 – czy w soboty należy zapewnić pracownika w godzinach 9:30-20:30?

Odp. nr 8: Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3.

 

Pytanie nr 9:  dot. zapisów:

„IV – posterunek jednoosobowy (mobilny) -  wejście  wschodnie – przed, po  i w trakcie trwania koncertów, w zależności od potrzeb, szacunkowy czas trwania dyżuru 4 do 6 godzin.”

Prosimy o podanie szacunkowej średniomiesięcznej ilości godzin przewidywanych dla tego posterunku?

Odp. nr 9 (część I): Średnia ilość koncertów w tygodniu wynosi 5, w sezonie artystycznym, średnia obejmuje również niedziele, soboty i święta

 

Ile średnio dni w miesiącu zachodzi potrzeba wystawienia tego posterunku?

Odp. nr 9 (część II): Średnia ilość koncertów w tygodniu wynosi 5, w sezonie artystycznym, średnia obejmuje również niedziele, soboty i święta

 

ile koncertów odbyło się w roku 2017?

Odp. nr 9 (część III): 288.

 

Pytanie nr 10: Czy Wykonawca ma zapewnić dodatkowych pracowników ochrony podczas koncertów?

Odp. nr 10 (część I): Nie.

 

Jeżeli tak to proszę o informację czy są to dodatkowo płatne zlecenia?

Odp. nr 10 (część II): Nie.

Rejestr zmian

Brak zmian.