PYTANIA I ODPOWEIDZI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY LUDZI I MIENIA W SIEDZIBIE NOSPR” Numer sprawy: NOSPR/6/2020Pytanie 1.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego, jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.
Odpowiedź 1.
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy czym jej treść zostanie określona z wybranym w postępowaniu wykonawcą, odpowiadającą zakresowi zleconych usług.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający wymaga by wykonawca do realizacji usługi skierował osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę (każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony winna być wypracowana na obiekcie Zamawiającego wyłącznie na podstawie umowy o pracę) zgodnie z art.29 ust.3a ustawy prawo zamówień publicznych?
Odpowiedź 2.
Zamawiający wymaga aby wykonawca do realizacji usługi skierował osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

Pytanie 3.
Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?
Odpowiedź 3.
Zamawiający wymaga aby wykonawca do realizacji usługi skierował osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

Pytanie 4.
W związku z oficjalnie przyjętym założeniem projektu budżetu państwa na rok 2020 (https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetu-panstwa-na2020 r.html) i uchwałą nr 31 Rady Ministrów z dnia 24.04.2019, która dotyczy oskładkowania wszystkich umów zleceń (ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w roku 2020, proszę o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego w powyższym zakresie?
Odpowiedź 4.
Zamawiający przewiduję waloryzacje wynagrodzenia zgodnie z zapisami w postanowieniach umownych załącznik nr 2 do SIWZ w § 15. KLAUZULA WALORYZACYJNA.

Pytanie 5.
Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP?
Odpowiedź 5.
Zamawiający przewiduję waloryzacje wynagrodzenia zgodnie z zapisami w postanowieniach umownych załącznik nr 2 do SIWZ w § 15. KLAUZULA WALORYZACYJNA. Zamawiający wymaga aby wykonawca do realizacji usługi skierował osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

Pytanie 6.
W związku z tym, iż siwz oraz umowa, nie zawierają postanowień wymaganych przepisem art. 142 ust. 5 pzp, a termin realizacji zamówienia przekracza 12 miesięcy, proponujemy dokonanie zmiany SIWZ, poprzez dodanie do projektu umowy poniższych zapisów:
1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 4).
Odpowiedź 6.
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduję waloryzacje wynagrodzenia zgodnie z zapisami w postanowieniach umownych załącznik nr 2 do SIWZ w § 15. KLAUZULA WALORYZACYJNA.

Pytanie 7.
Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności? ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14)- Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.
Odpowiedź 7.
Wykonawca zapewni osoby posiadające wymagane uprawnienia tj. są pracownikami ochrony fizycznej wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, wraz z co najmniej 6 miesięcznym doświadczeniem w wykonywaniu usługi ochrony na obiektach o charakterze publicznym (urzędy, instytucje kultury itp.), w tym:
- co najmniej 3 osoby posiadające przeszkolenie i doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania budynkiem „Schneider Electric”,
- co najmniej 3 osoby posiadające przeszkolenie i doświadczenie w obsłudze systemu przeciw pożarowego „Schrack”.
Pozostała treść nie dotyczy wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 8.
Wnoszę o wprowadzenie do Umowy, zapisu zgodnego z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, znowelizowanego poprzez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
Odpowiedź 8.
Zmiany umowy zostały określone w § 14 postanowień umownych. Pytanie 9. Zgodnie z zapisami pkt A 2. i 3 Załącznika nr 3 do SIWZ przed podpisaniem umowy Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu listę osób, które będą realizować zamówienie. Prosimy o potwierdzenie, że na tym etapie Wykonawca musi dodatkowo dołączyć zgodnie z Wymaganiami: - dokumenty potwierdzające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony - oświadczenie o niekaralności - zaświadczenie (certyfikat) przeszkolenia i doświadczenia w obsłudze systemu zarządzania budynkiem „Schneider Electric” - zaświadczenie (certyfikat) przeszkolenia i doświadczenia w obsłudze systemu przeciwpożarowego „Schrack” Zgodnie w zapisami zawartymi Załączniku nr 3 do SIWZ A 2. Odpowiedź 9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu listę osób, które będą realizować zamówienie zgodnie z warunkami zapisanymi w opisie przedmiotu zamówienia Załącznikiem nr 3 do SIWZ.