PYTANIA I ODPOWEIDZI 2


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:  „USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY  LUDZI I  MIENIA W SIEDZIBIE NOSPR” Numer sprawy: NOSPR/6/2020Pytanie 1.
Pytania w zakresie obsady posterunku III oraz IV:
III – posterunek jednoosobowy – kasy wejście główne – w czasie pracy kasjerek NOSPR, ochrona i zabezpieczenie środków pieniężnych, od wtorku do soboty  od 9.30 do 20.30, w niedziele i święta – „dni koncertowe”, pół godziny przed i po otwarciu kas.”
Prosimy o podanie  następujących informacji:
a)prosimy o podanie szacunkowej średniomiesięcznej ilości przewidywanych dla tego posterunku godzin w niedziele i  święta - „dni koncertowe”.
b)Prosimy o podanie ilości przewidywanych dla tego posterunku godzin pracy w miesiącu co pozwoli na rzetelne skalkulowanie usługi
Odpowiedź 1.
Wykonawca winien samodzielnie dokonać stosownych obliczeń. Średnio w sezonie przypada ok. 190 wydarzeń. Kalendarz wydarzeń dostępny na stronie Zamawiającego https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/?miesiac=2020-08.

Pytanie 2.
IV – posterunek jednoosobowy (mobilny) -  wejście  wschodnie – przed, po  i w trakcie trwania koncertów, w  zależności od potrzeb, szacunkowy czas trwania dyżuru 4 do 6 godzin.”
Prosimy o podanie  następujących informacji
a)Jaka jest średniomiesięczna ilość koncertów?
b)Prosimy o podanie szacunkowej średniomiesięcznej ilości godzin przewidywanych dla tego posterunku?
c)Ile koncertów odbyło się w 2019 roku?
Odpowiedź 2.
Wykonawca winien samodzielnie dokonać stosownych obliczeń. Średnio w sezonie przypada ok. 190 wydarzeń. Kalendarz wydarzeń dostępny na stronie Zamawiającego https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/?miesiac=2020-08.

Pytanie 3.
Czy kierownik ochrony jest osobą która stale przebywa na obiekcie zamawiającego i będzie to osoba dedykowana wyłącznie do realizacji zadań w przedmiotowym zamówieniu?
Odpowiedź 3.
Zgodnie z wymogami realizacji usługi „kierownik ochrony” jest osobą na stale przebywającą na obiekcie. Zamawiający dodatkowo zaznacza, że Kierownik Ochrony nie wlicza się w obsadę posterunków zawartych w  postępowaniu.

Pytanie 4.
Czy kierownik może być osobą która nadzoruje pracę pracowników ochrony nie tylko w obiekcie zamawiającego ale także w innych obiektach, na których wykonawca świadczy usługi ochrony?
Odpowiedź 4.
Zamawiający nie robi ograniczeń w tym zakresie.

Pytanie 5.
Czy w niedzielę i święta w "dni koncertowe"  kasjerki także pracują w godzinach 9:30 do 20:30?
Jeśli nie, to proszę o podanie godzin pracy kasjerek oraz jak często w takie dni odbywają się koncerty?
Odpowiedź 5.
W sezonie (czerwiec – październik) kasy czynne są:
Wtorek - sobota od godz. 09:30 – 20:30
Niedziela i poniedziałek – 2 godziny przed koncertem, jeśli koncert jest zaplanowany w tych dniach.
Poza sezonem (Lipiec, sierpień, wrzesień ) – kasy czynne są od 10:00 – 18:00
Kalendarz wydarzeń dostępny na stronie Zamawiającego https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/?miesiac=2020-08.

Pytanie  6.
Jak często odbywają się koncerty poza dniami świątecznymi i niedzielami?
Odpowiedź  6.
Średnio w sezonie przypada ok. 190 wydarzeń. Kalendarz wydarzeń dostępny na stronie Zamawiającego https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/?miesiac=2020-08.

Pytanie  7.
Jaką liczbę godzin należy przyjąć w ryczałtowym przeliczeniu wartości oferty?
Odpowiedź 7.
Wykonawca winien samodzielnie dokonać stosownych obliczeń. Średnio w sezonie przypada ok. 190 wydarzeń. Kalendarz wydarzeń dostępny na stronie Zamawiającego https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/?miesiac=2020-08.

Pytanie 8.
Jaka jest prognozowana liczba koncertów?
Odpowiedź 8.
Średnio w sezonie przypada ok. 190 wydarzeń. Kalendarz wydarzeń dostępny na stronie Zamawiającego https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/?miesiac=2020-08.

Pytanie 9.
Czy ochrona na posterunku nr. III obejmuje tylko „dni koncertowe” pół godziny przed i po otwarciu kas?
Odpowiedź 9.
Nie.

Pytanie 10.
W odniesieniu do zapisu o kwalifikacjach pracowniczych ” tj. są pracownikami ochrony fizycznej wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji „, czy jest maksymalna liczba procentowa z ogólnej liczby 15 jaką mogą stanowić pracownicy do ochrony będący wyłącznie  kwalifikowanymi pracownikami zabezpieczenia technicznego?
Odpowiedź 10.
Zgodnie z wymogami realizacji usługi wszyscy pracownicy muszą być pracownikami ochrony fizycznej, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.

Pytanie 11.
Czy Zamawiający dopuszcza w ochronie całodobowej zmianowość składów kolejnej zmiany co 24 godziny?
Odpowiedź 11.
Zamawiający nie narzuca długości jednej zmiany a wymaga od Wykonawcy realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie 12.
Zamawiający opisał liczbę stanowisk jako
Zamawiający wymaga ustanowienia minimum:
- 3 posterunków w godzinach pracy Zamawiającego
- 2 posterunków w porze nocnej i dniach wolnych od pracy dla Zamawiającego
- 1 posterunek mobilny przed, po i podczas koncertów
proszę o podanie szacunkowej/ średniej liczby roboczogodzin w skali jednego miesiąca lub jednego roku/ całości kontraktu, do przepracowania przez wszystkich pracowników z uwzględnieniem zabezpieczenia koncertów.
Nadmieniamy, że opis posterunku mobilnego który musi być włączony w cenę oferty nie jest jednoznaczny, a  jednocześnie Zamawiający zaznacza, że zryczałtowana wartość (brutto) za 1 miesiąc w zakresie usługi ochrony w czasie trwania umowy jest wartością stałą i nie zależy od tego czy usługa ochrony jest świadczona w porze dziennej czy nocnej, w dni robocze czy dni świąteczne.
Określenie powyższego pozwoli uniknąć niedoszacowania oferty, będzie wyrazem równego traktowania konkurencji   oraz pozwoli na obiektywną ocenę złożonych ofert.
Odpowiedź 12.
Wykonawca winien samodzielnie dokonać stosownych obliczeń. Średnio w sezonie przypada ok. 190 wydarzeń. Kalendarz wydarzeń dostępny na stronie Zamawiającego https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/?miesiac=2020-08.

Pytanie 13.
Inne
- czy zlecenia
- waloryzacja zleceń
Odpowiedź 13.
Brak wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 14.
Proszę o potwierdzenie że Zamawiający posiada  oprogramowanie Schreider Electric o nazwie „Security Expert” na urządzeniach do zarządzania nieruchomością.
Schreider Electric obecnie prowadzi tylko i wyłącznie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania o nazwie „Security Expert” – system do zarządzania budynkiem.
Jeżeli Zamawiający posiada inny program zainstalowany do zarządzania budynkiem, to Zamawiający nie powinien wymagać szkolenia z obsługi, ponieważ Schreider Electric już nie prowadzi szkoleń z  zakresu obsługi innego oprogramowania do zarządzania budynkiem.
Odpowiedź 14.
Zamawiający posiada oprogramowanie systemu BMS Schneider Electric StruxureWare Building Operation Workstation aktualnie w wersji 1.9. Zamawiający posiada wiedzę, że szkolenia oprócz producenta mogą również przeprowadzić autoryzowani partnerzy Schneider Electric.

Pytanie 15.
Czy Zamawiający przeszkoli Wykonawcę w obsłudze systemów, których obsługę zleca, lub wskaże firmę, która dokona przeszkolenia?
Odpowiedź 15.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił osoby posiadające wymagane uprawnienia tj. są pracownikami ochrony fizycznej wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, wraz z co najmniej 6 miesięcznym doświadczeniem w wykonywaniu usługi ochrony na obiektach o charakterze publicznym (urzędy, instytucje kultury itp.), w tym:
 - co najmniej 3 osoby posiadające przeszkolenie i doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania budynkiem „Schneider Electric”,
- co najmniej 3 osoby posiadające przeszkolenie i doświadczenie w obsłudze systemu przeciw pożarowego „Schrack”.

Pytanie 16.
Prosimy o wyliczenie i podanie liczby roboczogodzin za cały okres przedmiotu zamówienia, celem złożenia prawidłowej oferty cenowej.
Odpowiedź 16.
Wykonawca winien samodzielnie dokonać stosownych obliczeń. Średnio w sezonie przypada ok. 190 wydarzeń. Kalendarz wydarzeń dostępny na stronie Zamawiającego https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/?miesiac=2020-08.

Pytanie 17.
Czy wszystkie osoby muszą być zatrudnione na umowę o pracę?
Odpowiedź 17.
Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia załącznikiem  nr 3 do SIWZ Zamawiający wymaga aby wykonawca do realizacji usługi skierował osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

Pytanie 18.
Proszę o określenie maksymalnej ilości tzw. „dni koncertowych” w okresie realizacji umowy oraz precyzyjne określenie godzin pracy kasjerek w czasie ww. dni, co wszystkim wykonawcom umożliwi równorzędne oszacowanie maksymalnej ilości godzin ochrony, jaka będzie miała zostać zapewniona na Państwa rzecz i  w  efekcie pozwoli na rzetelne porównanie złożonych ofert.
Odpowiedź 18.
Wykonawca winien samodzielnie dokonać stosownych obliczeń. Średnio w sezonie przypada ok. 190 wydarzeń. Kalendarz wydarzeń dostępny na stronie Zamawiającego https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/?miesiac=2020-08.

Pytanie 19.
Proszę również o zmianę formy rozliczeń z wykonawcą w ramach ochrony w „dni koncertowe” poprzez zmniejszenie (albo zwiększenie) miesięcznego ryczałtu o wartość iloczynu stawki za 1 roboczogodzinę ochrony wskazaną w ofercie i faktycznie zleconych godzin ochrony w „dni koncertowe” realizowanych w ramach III i IV posterunku.
Odpowiedź 19.
Zamawiający nie przewiduje zmiany formy rozliczeń z wykonawcą.