INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie art. 138o ust.1 ustawy Pzp pod nazwą Usługa rezerwacji noclegów w hotelach  krajowych i zagranicznych dla NOSPR,
nr sprawy: NOSPR/07/2019

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na dokonaniu zmiany w Załączniku nr 1 – Formularz oferty, w pkt. 7, który otrzymuje następujące brzmienie: „UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert”.