PYTANIA - ODPOWIEDZI

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które jest  prowadzone w trybie art. 138o ust.1 ustawy PZP pod nazwą usługa rezerwacji noclegów w hotelach krajowych i zagranicznych dla NOSPR, nr sprawy: NOSPR/07/2019

 

Zestaw nr 1.

Pytanie nr 1: Zwracam się  z zapytaniem odnośnie prawidłowego terminu związania ofertą. SIWZ XII. Termin związania ofertą - stanowi, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni. Z kolei na formularzu ofertowym znajduje się zapis 7.  "UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. "

Czy ze względu na wartość zamówienia Zamawiający potwierdza, iż czas związania ofertą wynosi 60 dni?

Odpowiedź nr 1 – Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ -  Formularz Oferty.

 

Zestaw nr 2.

Pytanie nr 1.: Piszę w temacie postępowania „USŁUGA REZERWACJI NOCLEGÓW W HOTELACH  KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH DLA NOSPR”.

Czy dobrze rozumiem, że szukają Państwo podwykonawcę, który ogarnie wszystkie Państwa zapytania, również te poza Katowicami?

Jeśli jest tak jak myślę, to będę ogromnie wdzięczny za informację, kto wygrał.

Odpowiedź nr 1 – Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się dokumentach zamieszczonych na stronie BIP NOSPR’u, zadania wykonawcy przedstawione zostały w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź nr 2 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP NOSPR’u.